MBTI

MBTI, czyli Myers-Briggs Type Indicator - kwestionariusz samooceny oparty o teorie typów psychologicznych Carla Gustava Junga, umożliwiającym zastosowanie tej teorii w życiu codziennym. Wyniki MBTI identyfikują i odzwierciedlają wartościowe różnice osobowościowe występujące pomiędzy ludźmi - różnice, które jeśli są nieuświadomione mogą być źródłem wielu nieporozumień. Obecnie kwestionariusz jest najszerzej wykorzystywanym narzędziem psychometrycznym, pomagającym wyjaśnić podstawowe wzorce zachowania, zrozumieć różnice pomiędzy normalnymi osobowościami oraz czerpać korzyści z tych różnic. Wypełnienie kwestionariusza oraz otrzymanie informacji zwrotnej pozwoli rozpoznać swoje unikalne zdolności.

Ta wiedza pomaga ludziom na wiele sposobów: 
  • Zwiększa samorozumienie i motywację do działania
  • Wzmacnia silne strony i pomaga zidentyfikować obszary, w których można się rozwinąć
  • Poznanie własnego typu zwiększa pewność siebie i pobudza do współpracy z innymi
  • Pozwala bardziej docenić ludzi, którzy się od ciebie różnią
  • Na poziomie organizacji/grupy pozwala docenić istotne różnice między ludźmi i zrozumieć, w jaki sposób różne typy mogą ze sobą współpracować w uzupełniający się sposób
Kwestionariusz samooceny MBTI

Jako narzędzie, które unika dyskryminacji i selekcji. Teoria typu osobowości tworzy dynamiczny obraz funkcjonowania danej osoby w społeczeństwie, identyfikuje tzw. funkcję dominującą, która stanowi podstawę motywacji (reakcji na stres), co ułatwia zrozumieć naturalne różnice pomiędzy ludźmi - różnice, które są nieuświadomione mogą być źródłem wielu nieporozumień i konfliktów w zespole. Wyniki MBTI identyfikują i uświadamiają ludziom ich preferowane style pracy, jednocześnie konstruktywnie wskazują słabe strony i wrażliwe obszary. Wiedza na temat typu psychologicznego określa możliwe ścieżki rozwoju, co jest szczególnie przydatne do analizy organizacji i struktury zarządzania firmą.

Etapy realizacji 
  1. Punktem wyjścia warsztatów, bądź indywidualnej pracy z klientem jest wypełnienie kwestionariusza samooceny i ustalenie typu psychologicznego MBTI
  2. Prowadzenie sesji informacji zwrotnych oraz interpretacja wyników