Rehabilitacja zawodowa

Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych oznacza zespół działań, w szczególności organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych, zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym uczestnictwie tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej. Rehabilitacja zawodowa ma na celu ułatwienie osobie niepełnosprawnej uzyskanie i utrzymanie odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego przez umożliwienie jej korzystania z poradnictwa zawodowego, szkolenia zawodowego i pośrednictwa pracy.

Indywidualne Programy Rehabilitacji

Szczególną formą realizacji ustawowych działań zapisanych w kolejnych artykułach dotyczących rehabilitacji zawodowej są Indywidualne Programy Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych IPRON. Realizują one poprzez swoje działania uniwersalne zasady rehabilitacji zawodowej: 

  1. Człowiek ma możliwość wykonywania licznych oraz bardzo różnorodnych czynności
  2. Żadna praca nie wymaga od człowieka, który ją wykonuje, pełnej sprawności
  3. Osoby z ograniczoną sprawnością mają zdolność uruchamiania mechanizmów kompensacyjnych
  4. Możliwość adaptacji stanowiska i miejsca pracy, stosownie do potrzeb pracownika niepełnosprawnego niwelujące ewentualne deficyty i ograniczenia